สพป.ชบ.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1469430899
12%
4221:1
อนุบาล 21,6491,4913,140
42%
12525:1
อนุบาล 31,7871,6163,403
46%
13126:1
ระดับปฐมวัย3,9053,5377,442
17%
29825:1
ประถมศึกษาปีที่ 12,5092,2844,793
17%
16130:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,4542,1964,650
16%
15929:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,5602,3114,871
17%
16030:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,6292,2884,917
17%
15133:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,6612,2794,940
17%
15033:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,3812,2054,586
16%
14731:1
ระดับประถมศึกษา15,19413,56328,757
67%
92831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,3321,1452,477
36%
6836:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,2671,0212,288
34%
6535:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,0939422,035
30%
6034:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,6923,1086,800
16%
19335:1
รวมทั้งสิ้น22,79120,20842,999
100%
1,41930:1