วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00003,823
ระดับประถมศึกษา000013,852
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00003,267
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม000020,942
ห้องเรียน000044,644