จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด541578-498
ความพิการทางการมองเห็น-1--1
ความพิการทางการได้ยิน-1--1
ความพิการทางสติปัญญา-389-47
ความพิการร่างกายและสุขภาพ3112-16
ความพิการทางการเรียนรู้-30765-372
ความพิการทางการพูดและภาษา-3--3
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-91-10
ความพิการทางการออทิสติก1371-39
ความพิการทางการซ้ำซ้อน18--9
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-22-4
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-12-3
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-21-3
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-21-3
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด--3-3
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้--3-3
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้--1-1
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-14-5
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา--1-1
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-12-3
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-2--2
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-33-6
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-23-5
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-71-8
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-71-8
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้--1-1
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด26--8
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน1---1
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางสติปัญญา--1-1
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-57--57
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-17--17
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-27--27
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด11--2
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---1
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการมองเห็น-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการได้ยิน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางสติปัญญา-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการออทิสติก-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ข้อมูลผิดปกติ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-8--8
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-4--4
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4--4
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-2922-51
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา--1-1
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-2920-49
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก--1-1
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-83-11
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการเรียนรู้-83-11
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนพิการทั้งหมด-121-13
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการมองเห็น-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการได้ยิน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางสติปัญญา-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการเรียนรู้-121-13
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการออทิสติก-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ข้อมูลผิดปกติ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-127-19
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-126-18
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-2--2
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-33-6
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-33-6
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด-45-9
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-1--1
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา--3-3
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-22-4
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-21-3
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-11-2
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-102-12
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-101-11
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด--3-3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้--3-3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด1133-17
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-21-3
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-82-10
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก11--2
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-32-5
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา--1-1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-21-3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-11-2
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้--1-1
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนพิการทั้งหมด198-18
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการมองเห็น-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการได้ยิน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางสติปัญญา--1-1
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ11--2
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการเรียนรู้-77-14
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการออทิสติก-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ข้อมูลผิดปกติ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการมองเห็น-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการได้ยิน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางสติปัญญา-1--1
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการออทิสติก-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการมองเห็น-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการได้ยิน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางสติปัญญา-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพูดและภาษา-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการออทิสติก-1--1
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ข้อมูลผิดปกติ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT