จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,2236,9762,606-10,805
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-54-9
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-1--1
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย1---1
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,2176,9362,584-10,737
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า-308-38
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท549-18
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด862--70
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน862--70
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030032 บ้านบึงบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25838-98
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน25838-98
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030033 บ้านหุบบอนศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43423-61
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน43323-60
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
20030034 บ้านสุรศักดิ์ศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2152-73
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน-2152-73
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030035 บ้านเขาคันทรงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-88--88
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน-88--88
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030036 บ้านระเวิงศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43101--144
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน43101--144
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030037 บ้านพันเสด็จนอกศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด486--90
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน486--90
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030038 บ้านชากยายจีนศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด110187-189
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน110187-189
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030039 วัดมโนรมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25334-89
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน25333-88
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030040 วัดแหลมฉบังศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1691--107
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน1690--106
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-1--1
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030041 วัดใหม่เนินพยอมศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด114--15
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-2--2
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน112--13
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030042 วัดบ้านนาศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด33134174-341
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน33134173-340
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030044 บ้านบ่อวินศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด121--22
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน121--22
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030045 บ้านเขาหินศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน101440241-782
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1751--68
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน1751--68
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030047 บ้านห้วยกรุศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด139106-146
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน139106-146
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030048 วัดตโปทารามศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5130104-239
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน5130104-239
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030049 บ้านห้วยกุ่มศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด647--53
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน446--50
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท21--3
20030050 วัดเขาฉลากศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด216--18
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน216--18
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030051 บ้านทางตรงศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45106--151
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน45106--151
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030052 วัดอัมพวันศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030053 วัดหนองคล้าศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด52127--179
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน52127--179
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030054 บ้านวังค้อศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด515--20
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน515--20
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030055 บ้านหนองปรือศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด157--58
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน156--57
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-1--1
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030056 บ้านบึงศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15102103-220
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กเร่ร่อน-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กยากจน13102103-218
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อื่นๆ-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1กำพร้า-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2---2
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ศรีราชาศรีราชา 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-190--190
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน-190--190
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030058 วัดจุกกะเฌอศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน-3--3
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030059 วัดพระประทานพรศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1---1
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย1---1
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030060 วัดนาพร้าวศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-42--42
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน-42--42
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030061 วัดรังษีสุทธาวาสศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1298--110
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน1298--110
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรมศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1760--77
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน1760--77
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030063 วัดวังหินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด235--37
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน235--37
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030065 บ้านเขาดินศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กเร่ร่อน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ผลกระทบจากเอดส์-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ชนกลุ่มน้อย-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กยากจน-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อื่นๆ-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5กำพร้า-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030066 บ้านโค้งดาราศรีราชาศรีราชา 5อายุนอกเกณฑ์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-50--50
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กเร่ร่อน-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กยากจน-50--50
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อื่นๆ-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3กำพร้า-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030067 บ้านเขาตะแบกศรีราชาศรีราชา 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด22128--150
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กเร่ร่อน-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กยากจน22128--150
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อื่นๆ-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2กำพร้า-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030068 บ้านเนินตองศรีราชาศรีราชา 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด773--80
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กเร่ร่อน-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กยากจน772--79
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อื่นๆ-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4กำพร้า-1--1
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)ศรีราชาศรีราชา 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน-21--21
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030072 บ้านหินวงสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53302--355
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน53301--354
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-1--1
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030073 วัดหนองจับเต่าสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด270--72
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน270--72
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030074 บ้านอำเภอสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-55--55
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน-55--55
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030075 วัดนาจอมเทียนสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด183680-134
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน183677-131
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า--3-3
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด674--80
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน669--75
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-5--5
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030077 เกล็ดแก้วสัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-25--25
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กเร่ร่อน-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กยากจน-25--25
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อื่นๆ-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1กำพร้า-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030078 บ้านเขาชีจรรย์สัตหีบสัตหีบ 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน-19--19
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-1--1
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030079 จุกเสม็ดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด82331--413
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน82330--412
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
20030080 บ้านขลอดสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8143--151
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน8143--151
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030081 บ้านเขาบายศรีสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด54151--205
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน54151--205
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030082 บ้านกม.ห้าสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด150--51
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน145--46
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-5--5
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่านสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1636-52
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน-1633-49
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า--3-3
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030085 บ้านสัตหีบสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน-4--4
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-8--8
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030086 วัดเขาคันธมาทน์สัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด87217103-407
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กเร่ร่อน-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กยากจน87216103-406
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อื่นๆ-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2กำพร้า-1--1
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสารสัตหีบสัตหีบ 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1425--39
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน1425--39
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030029 บ้านทุ่งละหานบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7161--168
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน7161--168
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030031 บ้านชากนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด465--69
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน465--69
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030028 บ้านมาบฟักทองบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28--28
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน-28--28
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030025 ห้วยใหญ่บางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8--8
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน-8--8
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030026 บ้านนอกบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด104442370-916
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กเร่ร่อน-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ผลกระทบจากเอดส์-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ชนกลุ่มน้อย-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กยากจน104442369-915
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อื่นๆ-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4กำพร้า-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030027 บ้านทุ่งคาบางละมุงบางละมุง 4อายุนอกเกณฑ์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26219182-427
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน26218182-426
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-1--1
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030024 วัดหนองเกตุน้อยบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3461-95
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน-3461-95
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่บางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-45--45
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน-43--43
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-2--2
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030022 บ้านสันติคามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด52165--217
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน52164--216
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030021 บ้านทุ่งกลมบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-172--172
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน-172--172
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030020 วัดเขาโพธิ์ทองบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11139224-374
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-1--1
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน10134218-362
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-2--2
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท116-8
20030019 บ้านเนินพลับหวานบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด617--23
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน617--23
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030016 บ้านมาบประชันบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด437--41
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน437--41
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด35168-122
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน35168-122
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030018 วัดสุทธาวาสบางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16--7
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน16--7
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030015 วัดสว่างอารมณ์บางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15952-112
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน15747-105
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-11-2
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--3-3
20030013 บ้านทุ่งกราดบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด98049-138
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน98049-138
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030014 วัดโป่งบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด38125--163
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน38125--163
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030012 บ้านบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5514374-272
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน5514374-272
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030011 วัดสุกรีย์บุญญารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด29687-185
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน29685-183
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า--1-1
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030010 อนุบาลบางละมุงบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด18057-138
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน18057-138
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030009 บ้านโป่งสะเก็ตบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด112--13
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน112--13
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030008 วัดเวฬุวนารามบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4437--81
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน4437--81
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030007 บ้านนาวังบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-167-23
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน-167-23
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้วบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4222194-420
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กเร่ร่อน-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ผลกระทบจากเอดส์-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ชนกลุ่มน้อย-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กยากจน4222194-420
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อื่นๆ-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3กำพร้า-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030004 วัดบุญสัมพันธ์บางละมุงบางละมุง 3อายุนอกเกณฑ์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด161--62
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน161--62
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด220--22
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กเร่ร่อน-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ผลกระทบจากเอดส์-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ชนกลุ่มน้อย-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กยากจน220--22
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อื่นๆ-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1กำพร้า-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030005 บ้านโรงหีบบางละมุงบางละมุง 1อายุนอกเกณฑ์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1041--51
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน1041--51
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030001 บ้านห้วยไข่เน่าบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด86174--260
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กถูกทอดทิ้ง-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กเร่ร่อน-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ผลกระทบจากเอดส์-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ชนกลุ่มน้อย-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กยากจน86174--260
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อื่นๆ-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2กำพร้า-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
20030002 บ้านภูไทรบางละมุงบางละมุง 2อายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT