วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00007,964
ระดับประถมศึกษา000029,604
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00007,076
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม000044,644