ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

81

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

22

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

31

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

77

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

81

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

25

ตาราง

44,644

ห้องเรียน
ตาราง

20,942

นักเรียน
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,823

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,852

ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,267

ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ53 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น24 /30%
ประถมฯ3 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 22 /27%
ขนาดกลาง 55 /68%
ขนาดใหญ่ 4 /5%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 22 /27%
ขนาดที่ 2 19 /23%
ขนาดที่ 3 13 /16%
ขนาดที่ 4 18 /22%
ขนาดที่ 5 9 /11%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
81 โรงเรียน

3 อำเภอ
ศรีราชา

35 โรงเรียน

ตาราง
บางละมุง

31 โรงเรียน

ตาราง
สัตหีบ

15 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
ศรีราชา 1

7 โรงเรียน

ตาราง
สัตหีบ 1

7 โรงเรียน

ตาราง
สัตหีบ 2

8 โรงเรียน

ตาราง
ศรีราชา 2

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีราชา 3

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีราชา 4

7 โรงเรียน

ตาราง
ศรีราชา 5

7 โรงเรียน

ตาราง
บางละมุง 1

10 โรงเรียน

ตาราง
บางละมุง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
บางละมุง 3

7 โรงเรียน

ตาราง
บางละมุง 4

7 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Version.2022.1.KAOPUNHOT