สพป.ชบ.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-124125
28%
2491:1
อนุบาล 210187160
36%
3470:1
อนุบาล 313211164
37%
3750:1
ระดับปฐมวัย13522449
24%
9710:1
ประถมศึกษาปีที่ 136278250
17%
5280:1
ประถมศึกษาปีที่ 216291211
15%
5020:1
ประถมศึกษาปีที่ 315299249
17%
5480:1
ประถมศึกษาปีที่ 415317261
18%
5780:1
ประถมศึกษาปีที่ 515296226
16%
5220:1
ประถมศึกษาปีที่ 614259237
17%
4960:1
ระดับประถมศึกษา131,7401,434
76%
3,1740:1
รวมทั้งสิ้น262,2621,883
100%
4,1450:1