ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดชลบุรี

81

โรงเรียน
ตาราง
สพป.ชบ.๓
81
สพป.ชบ.๒
0
สพป.ชบ.๓
0
สพม.ชลบุรี ระยอง
0
42,999
นักเรียน
ตาราง
สพป.ชบ.๓
42,999
สพป.ชบ.๒
0
สพป.ชบ.๓
0
สพม.ชลบุรี ระยอง
0
1,419
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.ชบ.๓
1,419
สพป.ชบ.๒
0
สพป.ชบ.๓
0
สพม.ชลบุรี ระยอง
0
นร. : ห้องเรียน
30:1
ตาราง
สพป.ชบ.๓
30:1
สพป.ชบ.๒
nan:1
สพป.ชบ.๓
nan:1
สพม.ชลบุรี ระยอง
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน

0

โรงเรียนขนาดเล็ก

3

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

29

ตาราง
เปิดปฐมวัย

77

ตาราง
เปิดระดับประถม

81

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

25

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

0

เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมฯ 53 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น 24 /30%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ 3 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น 1 /1%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 3 /4%
ขนาดกลาง 51 /63%
ขนาดใหญ่ 25 /31%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 3 /4%
ขนาดที่ 2 11 /14%
ขนาดที่ 3 16 /20%
ขนาดที่ 4 15 /19%
ขนาดที่ 5 34 /42%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%