สพป.ชบ.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-545559
15%
1,1041:1
อนุบาล 2471,6911,593
42%
3,2840:1
อนุบาล 31291,9051,671
44%
3,5760:1
ระดับปฐมวัย1314,1413,823
18%
7,9640:1
ประถมศึกษาปีที่ 13072,5652,272
16%
4,8370:1
ประถมศึกษาปีที่ 21622,5702,248
16%
4,8180:1
ประถมศึกษาปีที่ 31582,5142,267
16%
4,7810:1
ประถมศึกษาปีที่ 41562,6462,358
17%
5,0040:1
ประถมศึกษาปีที่ 51572,7482,343
17%
5,0910:1
ประถมศึกษาปีที่ 61552,7092,364
17%
5,0730:1
ระดับประถมศึกษา15115,75213,852
66%
29,6040:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19391,3551,147
35%
2,5020:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2691,3241,144
35%
2,4680:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3651,130976
30%
2,1060:1
มัธยมศีกษาตอนต้น643,8093,267
16%
7,0760:1
รวมทั้งสิ้น54423,70220,942
100%
44,6440:1