ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-2015
29%
350:1
อนุบาล 322736
71%
631:1
ระดับปฐมวัย24751
15%
981:1
ประถมศึกษาปีที่ 142726
15%
530:1
ประถมศึกษาปีที่ 222336
21%
591:1
ประถมศึกษาปีที่ 322728
16%
551:1
ประถมศึกษาปีที่ 424140
23%
810:1
ประถมศึกษาปีที่ 523826
15%
640:1
ประถมศึกษาปีที่ 624319
11%
620:1
ระดับประถมศึกษา2199175
52%
3740:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1124744
39%
910:1
มัธยมศึกษาปีที่ 225240
36%
920:1
มัธยมศึกษาปีที่ 322828
25%
561:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2127112
33%
2390:1
รวมทั้งสิ้น12373338
100%
7110:1