ภาพรวม. จังหวัดชลบุรี


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1167
19%
17:1
อนุบาล 26612
33%
26:1
อนุบาล 310717
47%
29:1
ระดับปฐมวัย171936
13%
57:1
ประถมศึกษาปีที่ 1272249
20%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 2261642
17%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 3282250
21%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181432
13%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191837
15%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161733
14%
311:1
ระดับประถมศึกษา134109243
87%
1814:1
รวมทั้งสิ้น151128279
100%
2312:1