ภาพรวม. จังหวัดชลบุรี


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1108101209
8%
923:1
อนุบาล 26045851,189
43%
4924:1
อนุบาล 36906611,351
49%
5126:1
ระดับปฐมวัย1,4021,3472,749
13%
10925:1
ประถมศึกษาปีที่ 19899441,933
16%
6132:1
ประถมศึกษาปีที่ 29808901,870
16%
6031:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0749592,033
17%
6034:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0521,0152,067
17%
5736:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,1479552,102
18%
5737:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0449431,987
17%
5635:1
ระดับประถมศึกษา6,2865,70611,992
56%
35134:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,3321,1452,477
36%
6836:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,2671,0212,288
34%
6535:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,0939422,035
30%
6034:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,6923,1086,800
32%
19335:1
รวมทั้งสิ้น11,38010,16121,541
100%
65333:1