ภาพรวม. จังหวัดชลบุรี


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1469430899
25%
4221:1
อนุบาล 27166461,362
37%
5226:1
อนุบาล 37546511,405
38%
5327:1
ระดับปฐมวัย1,9391,7273,666
23%
14725:1
ประถมศึกษาปีที่ 19908751,865
17%
6131:1
ประถมศึกษาปีที่ 29348531,787
16%
6030:1
ประถมศึกษาปีที่ 39698701,839
17%
6130:1
ประถมศึกษาปีที่ 49798531,832
17%
5633:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0008911,891
17%
5634:1
ประถมศึกษาปีที่ 68698551,724
16%
5432:1
ระดับประถมศึกษา5,7415,19710,938
68%
34831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1276232508
36%
1632:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2278200478
34%
1434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3226189415
30%
1235:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7806211,401
9%
4233:1
รวมทั้งสิ้น8,4607,54516,005
100%
53730:1